088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > Informatie > Nieuws / Blog > Blockchain maakt kraamzorg efficiënter en transparanter

Blockchain maakt kraamzorg efficiënter en transparanter

In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden, kraamzorgaanbieders (waaronder Kraamzorg VDA) en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg voor Nederlands eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn bekend.

Blockchain in de kraamzorg

Blockchain bij kraamzorg VDA
Een tiental kraamverzorgenden heeft in de maanden maart en april in een aantal gezinnen mogen ervaren hoe het is om met de Blockchaintechnologie te werken. De feedback was zeer positief, zowel vanuit onze kraamverzorgenden als vanuit de gezinnen die hebben mee gedaan. Hoewel sommige punten in de app nog gebruiksvriendelijker zouden kunnen, was het nu al zeer prettig om mee te werken. Dat dit de toekomst is, dat werd snel duidelijk! Nogmaals dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de blockchain uit te proberen binnen kraamzorg VDA.Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de drie kraamzorgaanbieders LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hielden voor de proef de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie in relatie tot bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Met de praktijkproef is getoetst hoe deelnemers het werken ermee ervaren.

Vereenvoudiging administratieve processen
Het gebruik van de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd, doordat een aantal controles en data invoer stappen niet meer nodig zijn. Zo vervalt de huidige stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder.

Met blockchaintechnologie kan op verschillende terreinen tijdswinst worden geboekt doordat het administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren anders en eenvoudiger kan worden ingericht.

Kraamverzorgenden die in de praktijkproef met Mijn Zorg Log werkten zijn enthousiast:

“Het gebruik van Mijn Zorg Log vind ik helemaal passen bij deze tijd, het is handig en makkelijk. Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau zou dat ideaal voor mijn werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie”, aldus kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland.

De geïdentificeerde korte termijn verbeteringen voor de kraamzorg zijn mogelijkerwijs ook deels met andere technieken dan enkel met blockchain te behalen. Hoe dit uitpakt bij schaalvergroting op lange termijn vergt verder onderzoek.

Kraamzorg LiemersCare is erg enthousiast over de ervaring met de praktijkproef. Directeur Wim Peters: “Het systeem geeft ons als kraamzorg een aantal voordelen. De administratieve last neemt af, voornamelijk in de backoffice, en het zou bij schaalvergroting en adoptie door grote zorgverzekeraars doelmatigere en efficiëntere inzet van zorg kunnen realiseren. Voor Integrale Geboorte Organisaties voorzie ik dat declaratie/financiering met behulp van blockchaintechnologie een oplossingsrichting kan zijn. Deze organisaties hebben momenteel te kampen met een trage financiële afhandeling.”

De hele keten betrokken
Voor de praktijkproef is met alle betrokken partijen het ketenproces ingericht uitgaande van de uitgangspunten die blockchaintechnologie biedt: regie voor de cliënt, dezelfde actuele en onweerlegbare informatiebron voor alle partijen en real-time afhandeling. Dit droeg bij aan de bestendiging van de onderlinge vertrouwensrelatie wat essentieel is voor het delen van dezelfde informatiebron.

Blockchain nog in de kinderschoenen
Om de toegevoegde waarde van blockchain ten volle te benutten moet nog wel een aantal vraagstukken, onder andere op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit worden beantwoord. Voor de zorg is in verband met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens een permisssioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Een permissioned blockchain biedt functionaliteiten om privacygevoelige informatie te verwerken in de (kraam)zorg indien daarvoor maatregelen worden genomen. In Mijn Zorg Log staat privacygevoelige informatie niet op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan namelijk enkel sleutels, hashes en pointers naar data en gebruikers.

De wijze waarop de governance van blockchainoplossingen ingeregeld kan worden bij ketenverbreding en domeinoverstijging vergt vervolgonderzoek. Daarbij is het van belang om te kijken wat nodig is om het publiek belang en het belang van de burger voorop te plaatsen. Om de burger regie te geven, zou de burger moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage, toevoegen en aanpassen van zijn informatie in de blockchain.

Voor meer info en/of het rapport van de praktijkproef blockchain in de kraamzorg: www.blockchainindezorg.nl

 

Terug