088 - 11 67 900
|contact|
Kraamzorg VDA Voor De Allerkleinste
Home > Informatie > PRIVACY / VOORWAARDEN

PRIVACY / VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden
Klacht- en schadeformulier
Klachten- en schadeprocedure
Privacy

Privacy van jou en je kraamverzorgende

Gegevens vastleggen
Om je een fijne kraamtijd te kunnen bieden heeft Kraamzorg VDA gegevens van je nodig. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet: de algemene verordening gegevensbescherming. Zo heb je het recht om te weten welke gegevens er allemaal genoteerd worden en ook waarom die gegevens genoteerd worden. Met jouw toestemming leggen we je gegevens vast die bijdragen aan het leveren van goede zorg. In sommige gevallen kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Kraamzorg VDA met een andere betrokken zorgverlener overlegt. Dit kan de medewerker alleen doen als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht
De medewerkers van Kraamzorg VDA die je tijdens jouw zwangerschap en in de kraamtijd spreekt houden je gegevens bij in een dossier. De medewerkers zijn tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Wel is het zo dat het voor collega’s nodig kan zijn om in het dossier te kijken, maar dit gebeurt alleen wanneer het een bijdrage levert aan goede zorg.

Recht op inzage
Je hebt het recht om alle bewaarde gegevens in jouw dossier in te zien. Als je vindt dat daar foutieve gegevens in staan, dan heb je het recht om deze te laten wijzigen. Als het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heb je ook het recht om de gegevens te laten verwijderen.

Anoniem
Kraamzorg VDA legt de gegevens van klanten vast om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om verantwoording af te leggen aan de verzekeraars over de besteding van het geld. De gegevens worden gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Dit betekent dat de gegevens niet tot personen herleidbaar zijn.

Bewaren
Wij bewaren je gegevens zorgvuldig. Dit gebeurt volgens wettelijke termijnen, waarna ze worden vernietigd. Je medische gegevens bewaren we 20 jaar, zoals in de WGWO. Ook je overige gegevens (personalia) worden 20 jaar na vastlegging bewaard.

Privacyreglement
In dit privacyreglement zijn je rechten en plichten en die van Kraamzorg VDA vastgelegd.

Privacy kraamverzorgenden
Wij denken aan jouw privacy en vragen of jij wil denken aan de privacy van onze medewerkers. Als je bijvoorbeeld een foto op internet/social media wilt plaatsen, waar één van onze medewerkers op staat, wil je haar dan eerst persoonlijk om toestemming vragen?

Dit privacy statement is op 3 april 2020 voor het laatst bijgewerkt.

Download hier het privacyreglement van Kraamzorg VDA

Tarievenlijst

Algemeen

Kraamzorg maakt deel uit van de basisverzekering. Het aantal uren kraamzorg is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het landelijk indicatieprotocol (de meeste verzekeraars hanteren het landelijk indicatieprotocol). De kraamzorgorganisatie  bepaalt in opdracht van de Zorgverzekeraar aan de hand van het indicatieprotocol hoeveel uren kraamzorg er nodig zijn. Deze uren worden door de zorgverzekering vergoed.

Eigen bijdrage

Door het Ministerie van VWS is de eigen bijdrage voor kraamzorg m.i.v. 01-01-2021 vastgesteld op € 4,60 per uur. De eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Deze eigen bijdrage geldt niet voor de bevallingsassistentie uren.

Tarieven

Indien je zelf meer uren wilt kopen dan je polis vergoedt, gelden onderstaande tarieven.

  • Inschrijving € 13,70
  • Intake thuis € 92,44
  • Intake telefonisch € 39,00
  • Toeslag bevallingsassistentie € 63,90
  • Kraamzorguren € 54,51
  • Bevallingsassistentie uren € 54,51

Al onze tarieven zijn inclusief de reiskosten van de kraamverzorgenden.
Tariefaanpassingen voorbehouden.

Betaling

Na afsluiting van de kraamzorg ontvang je een afrekening van de verleende zorg.
Deze afrekening dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Terug